O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka zawsze kierowała i kierować się będzie zasadą, że najważniejsze pomiędzy Klientem, a adwokatem jest wzajemne zaufanie. Z kolei, najwyższa lojalność oraz wzajemna życzliwość, jako wartości szczególne i zawsze uniwersalne, połączone z nowoczesnością metod działania Kancelarii Adwokackiej stanowią swoistą gwarancję właściwej, a zarazem oczekiwanej przez każdego Klienta pomocy prawnej.

Aktualności

06.05.2016
W niniejszym artykule omówiony zostanie problem skutków prawnych odwołania darowizny nieruchomości, jeżeli owa darowizna uczyniona została do majątku wspólnego małżonków, a odwołanie darowizny nastąpiło wyłącznie w stosunku do jednego z małżonków. Faktycznie powyższe zagadnienie budzi poważne wątpliwości w praktyce orzeczniczej Sądów powszechnych i rozstrzygnięcia Sądów bywają często...
01.04.2016
W pytaniach kierowanych do Kancelarii Adwokackich nie da się pominąć poruszanych zagadnień na temat zasad odpowiedzialności lekarzy tj. w jakich prawnych warunkach możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lekarza (Szpital) za tzw. błędy w sztuce lekarskiej? Przede wszystkim ogólnie należy wyjaśnić definicję błędu lekarskiego. Otóż, w literaturze przedmiotu podkreśla się, że...
03.03.2016
W licznych pytaniach kierowanych do Kancelarii Adwokackich poruszane jest zagadnienie, które sprowadzić można do następującego pytania: czy umowa podpisana w imieniu spółki z o.o., przez odwołanego członka jej zarządu (który nadal ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców KRS) jest ważna? Otóż, powyższe zagadnienie jest bardzo złożone i oczywiście nie jest możliwe wyczerpanie tego problemu w...
12.02.2016
Sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi oczywiście nie należą do łatwych. Przede wszystkim, gdy już dochodzi do konieczności sądowego uregulowania kontaktów, to stopień konfliktu miedzy rodzicami jest na tyle poważny, że wręcz uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek rozmów, co wprost odbija się na dobru dziecka. Ponadto, każde "przymusowe" regulowanie kontaktów przez Sąd z natury rzeczy nigdy nie...
22.01.2016
Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na pytanie, czy pracodawca może w umowie o pracę zastrzec kary umowne na niekorzyść pracownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków pracowniczych? Otóż, kary umowne są oczywiście bardzo atrakcyjne dla tej strony kontraktu, która te kary zastrzega. Jak bowiem trafnie rozstrzygnięto w uchwale Sądu Najwyższego strona zastrzegająca...